DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF AWARDING BONUSES TO EMPLOYEES OF THE MINING SITES, COAL MINES

Over the last decade the topic of measuring the performance of staff is widely spread in all sectors and applies to both higher and ordinary posts. In this publication, the technology of performance assessment of employees on key performance indicators. The main results of the research are developed by the authors, the criteria of efficiency of mining subsystems and a system of awarding bonuses to employees of the mining sites, coal mines, ensuring the implementation of the plan on preparatory mine workings, motivating compliance with safety requirements, allowing for the monitoring of the performance of employees. The proposed bonus system applicable to all professions and positions, so it can be adapted for use in all structural units of coal mines that will cause their data to a common format.

Keywords

Performance, employees, key performance indicators, performance criteria, motivation of staff, bonus payments, safe working conditions, efficiency of activity of the structural unit.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 331.2: 622.012.2
DOI:
Authors: Nifontov A. I., Kushnerov Yu. P., Chernikova O. P.

About authors: Nifontov A.I., Candidate of Technical Sciences, Professor, Kushnerov Yu.P., Doctor of Economical Sciences, Professor, Chernikova O.P., Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor, Siberian State Industrial University, 654007, Novokuznetsk, Russia, e-mail: rector@sibsiu.ru.

REFERENCES: 1. Nifontov A. I., Tyufyakova O. P. Nauka i molodezh’: problemy, poiski, resheniya. Trudy regional’noy nauchnoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Pod red. S.M. Kulakova (Science and youth: problems, searches, decisions. Proceedings of regional scientific conference of students, postgraduates and young scientists. Kulakov S.M. (Ed.)), Novokuznetsk, SibGIU, 2003, pp. 427–429.
2. Nifontov A. I., Orlov V. P., Tyufyakova O. P. Netraditsionnye i intensivnye tekhnologii razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Trudy VIII Mezhdunarodnoy konferentsii (Non-traditional and intensive methods of mining. Proceedings of the VIII International conference), Novokuznetsk, SibGIU, 2003, pp. 8–11.
3. Kushnerov Yu. P., Nifontov A. I., Mikheev O. V. Tyufyakova O. P. Ekonomicheskie metody upravleniya gorno-podgotovitel’nymi rabotami: Uchebnoe posobie (Non-traditional and intensive methods of production. Materials of the VIII International conference:Educational aid), Moscow, Izdatel’stvo MAS, 2005, 243 p.
4. Tyufyakova O. P. Sovershenstvovanie ekonomicheskikh metodov upravleniya (na primere gorno-podgotovitel’nykh podsistem ugol’nykh shakht) (Improvement of economic methods of governance (for example, mining subsystems coal mines)), Candidate’s thesis, Novokuznetsk, 2004, 225 p.
5. Nifontov A. I., Naumkin V. N., Tyufyakova O. P. Naukoemkie tekhnologii razrabotki i ispol’zovaniya mineral’nykh resursov. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: sbornik nauchnykh statey. Pod red. V.N. Fryanova (High technologies of development and use of mineral resources. Proceedings of the International scientific-practical conference. Collection of scientific articles. Fryanov V.N. (Ed.)), Novokuznetsk, 2004, pp. 119–121.
6. Tyufyakova O. P. Naukoemkie tekhnologii razrabotki i ispol’zovaniya mineral’nykh resursov. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: sbornik nauchnykh statey (High technologies of development and use of mineral resources. Proceedings of the International scientific-practical conference. Collection of scientific articles), Novokuznetsk, SibGIU, 2002, pp. 69–73.
7. Chemekov V. Spravochnik po upravleniyu personalom. 2013, no 12, pp. 38–44.
8. Chernikova O. P., Gostintsev Z. A. Naukoemkie tekhnologii razrabotki i ispol’zovaniya mineral’nykh resursov. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: sbornik nauchnykh statey. Pod red. V.N. Fryanova (High technologies of development and use of mineral resources. Proceedings of the International scientific-practical conference. Collection of scientific articles. Fryanov V.N. (Ed.)), Novokuznetsk, 2014, pp. 168–173.
Subscribe for our dispatch