THE USE OF ACHIEVEMENTS OF NANOTRIBOLOGY AND NANOSTRUCTURED SURFACE PASSIVATION FOR CONTROL OF LUBRICANT PROPERTIES AND PROTECTION OF METALLIC EQUIPMENT OF MINING-CHEMICAL INDUSTRIES

The experience of the implementation into enterprises mineral complex of the nanostructured methods of protection of steel constructions in salt mines and extend the life of the transmission equipment using surface-modified metal additives is analyzed. It’s shown the efficiency of evaluation and control of anti-friction properties of the lubricant by level hydrophobicity of additive and stability to high temperature oxidation.

Keywords

Protection of metal constructions, nanotribology, control of lubricant, mining-chemical enterprises.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622:621.794
DOI:
Authors: Pleskunov I. V., Syrkov A. G., Vinogradova A. A.

About authors: Pleskunov I.V., Head of Department, Applicant, Syrkov A.G., Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinogradova A.A., Graduate Student, e-mail: a.a_vinogradova@mail.ru, National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES: 1. Syrkov A. G., Pleskunov I. V., Remzova E. V. Zapiski gornogo instituta. 2007, vol. 173,
pp. 237–239.
2. Pleskunov I., Syrkov A., Bystrov D. CIS Iron and Steel Rev. 2008, no 1–2, pp. 23–28.
3. Syrkov A. G., Pleskunov I. V., Bystrov D. S. Patent RU 2425910, 10.08.2011.
4. Syrkov A. G. Russ. J. Gen. Chem. 2013. V. 83. No.8. P. 1621–1622.
5. Syrkov A. G. Nanotekhnologii i nanomaterialy dlya mineral’no-syr’evogo kompleksa
(Nanotechnologies and nanomaterials for mineral mining and processing industry), Saint-Petersburg, Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 2014, 130 p.
6. Afanas’eva B. N., Akulova Yu. P., Polozhentseva Yu. A. Zashchita metallov (Protection of metals), 2008, vol. 44, no 2, pp. 146–152.
7. Marochnik staley i splavov. Pod red. V.G. Sorokina (Grades of steels and alloys. Sorokin V.G. (Ed.)), Moscow, Mashinostroenie, 1989, 320 p.
8. Safronchik V. N. Zashchita ot korrozii stroitel’nykh konstruktsiy i tekhnologicheskogo oborudovaniya (Anticorrosive protection of engineering structures and process equipment), Leningrad, 1988, 255 p.
9. Topliva, smazochnye materialy, tekhnicheskie zhidkosti. Spravochnik. Pod red. V.M. Shkol’nikova (Fuels, lubricants, process fluids. Handbook. Shkol’nikov V.M. (Ed.)), Moscow, Khimiya, 1989, 360 p.
10. Garkunov D. N. Tribotekhnika (Triboengineering), Moscow, Mashinostroenie, 2000, 424 p.
11. Dedkov G. V. Uspekhi fizicheskikh nauk. 2000, vol. 170, no 6, pp. 585–618.
12. Myshkin N. K., Petrokovets M. I. Trenie, smazka, iznos (Friction, lubrication, wear), Moscow, Fizmatlit, 2008, 368 p.
13. Bystrov D. S., Syrkov A. G., Pantyushin I. V. Khimicheskaya fizika i mezoskopiya. 2009, vol. 11, no 4, pp. 424–466.
14. Bystrov D. S., Syrkov A. G., Pantyushin I. V. Zapiski Gornogo instituta. 2009, vol. 182, pp. 227–230.
15. Abramzon A. A., Zaychenko L. P., Fayngol’d S. I. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Sintez, analiz, svoystva, primenenie), Leningrad, Khimiya, 1984, 393 p.
16. Pshchelko N. S., Syrkov A. G., Vakhreneva T. G. Rossiyskie nanotekhnologii. 2009, vol. 4, no 11–12, pp. 42–47.
17. Syrkov A. G., Fadeev D. V., Taraban V. V., Silivanov M. O. Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2014, vol. 16, no 2, pp. 215–219.
18. Syrkov A. G., Simakov A. S., Vinogradova A. A. Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2013, vol. 15, no 2, pp. 179–183.
19. Nauchno-obrazovatel’nye tsentry Natsional’noy nanotekhnologicheskoy seti. Infrastruktura. Produktsiya. Uslugi: sbornik-katalog. Pod red. V.V. Luchinina (Science and Education Centers of National Nanotechnology Network. Infrastructure. Products. Services: Collected Catalogue. Luchinin V.V. (Ed.)), Saint-Petersburg, SPbGETU «LETI», 2013, pp. 103–110.
Subscribe for our dispatch