ESTIMATE OF SEISMIC EFFECT OF PRODUCTION BLASTING ON BUILT STRUCTURES IN THE AREA OF TASHTAGOL MINE

The authors describe seismic effect of large-scale production blasting in the course of ore extraction on Vostochny site of Tashtagol Mine. The estimated maximum vibration velocities on the ground surface are 8.3 times lower than the permissible value.

Keywords

Large-scale production blasting, explosive, seismic vibrations, amplitude, seismographic record.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.831; 622.235
DOI:
Authors: Bashkov V. I., Eremenko A. A., Mashukov I. V.

About authors: Bashkov V.I., Chief Engineer, EVRAZRUDA, 654207 Novokuznetsk, Russia, e-mail: Vladimir.Bashkov@evraz.com, Eremenko A.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Deputy Director for Science, Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 630091 Novosibirsk, Russia, e-mail: yeryom@misd.nsc.ru, Mashukov I.V. Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Head of Blasting, Siberian State Industrial University, Institute of Mining and Geosystems, 654007, Novokuznetsk, Russia, e-mail: mashukov_nvk@mail.ru.

REFERENCES: 1. Kurlenya M. V., Eremenko A. A., Bashkov V. I. Gornyy zhurnal. 2014, no 12.
2. SNiP 2.01.07-85. Nagruzki i vozdeystviya. GOST 25100-82 (Construction Norms and Regulations SNiP 2.01.07-85. Loads and effects. RF State Standard 25100-82).
3. Glozman L. M., Makovskaya N. A., Izofov V. O. Opredelenie kriticheskikh parametrov kolebaniy okhranyaemykh ob”ektov pri vzryvnom droblenii fundamentov i obrushenii zdaniy pri rekonstruktsii. RTM 36.22.91 (Definition of limit vibrations for guarded objects during blasting fragmentation of understructures and building failure under rebuilding operations. RTM 36.22.91), Moscow, Nedra, 1982.
4. Eremenko A. A., Filippov P. A., Gaydin A. P., Mashukov I. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2002, no 1, pp. 92–94.
5. Eremenko A. A., Filippov V. N., Kulikov V. I., Mashukov I. V. Vestnik Rossiyskoy akademii estestvennykh nauk, Zapadno-Sibirskoe otdelenie, issue 7. 2005, pp. 148–158.
6. Mashukov I. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2014, no 4, pp. 216–221.
Subscribe for our dispatch