BLOCK STRUCTURE OF THE NORTH ONEGA SYNCLINORIUM FENNOSCANDIAN SHIELD ACCORDING TO COMPLEX GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL DATA

In this article based on the complex geologic-geophisical data an identification of micro block structure of the North Onega synclinorium has been done. Five blocks have been revealed in the synclinorium’s structure; they are different size, morphology, configuration, presence and absence of ring structures, density and linear structure. A statistical analysis of empirical data of distribution of direction’s values of stress zones developed in the selected blocks has been done. Based on this analysis two prevailing systems have been revealed. These systems have got north-western (310–330°) and north-eastern (30–60°) directions. A qualitative forecast of the most promising ore’s perspective in the selected blocks has been implemented.

Keywords

Geological blocks, tectonics, North Onega synclinorium, Karelia, faults, geophysical data.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 551.243.5
DOI:
Authors: Gusev A. V., Pechenkin M. M., Talovina I. V.

About authors: Gusev A.V., Graduate Student, National Mineral Resource University «University of Mines», e-mail: artemvgusev@gmail.com, Pechenkin M.M., Head of Geophysical Party, JSC «Petersburg complex geological expedition», 199155, Saint-Petersburg, Russia, Talovina I.V.1, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Head of Chair, National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES: 1. Bilibina T. V. Blokovaya tektonika i perspektivy rudonosnosti severo-zapada Russkoyplatformy: sbornik nauchnykh statey (Block tectonics and prospects of ore content of North-West Russian platform: collection of scientific articles), Leningrad, VSEGEI, 1986, pp. 91–103.
2. Zelepugin V. N., Nikolaev V. F., Voznesenskiy V. D. Geodinamicheskie issledovaniyapri geologicheskoy s”emke. Metodicheskie rekomendatsii (Geodynamic studies with the geological survey. Guidelines), Saint-Petersburg, VSEGEI, 1992, 136 p.
3. Glubinnoe stroenie, evolyutsiya i poleznye iskopaemye rannedokembriyskogo funda194
menta Vostochno-Evropeyskoy platformy: interpretatsiya materialov po opornomu profilyu 1-EV, profilyam 4V i TATSEYS: v 2 t. Pod red. A. I. Morozova (Deep structure, evolution, and minerals of the early Precambrian basement of the East European platform: interpretation of materials on a supporting profile 1-EB, profiles 4B and TATSES, in 2 vol., Morozov A. I. (Ed.)), Moscow, GEOS, 2010, 408 p.
4. Afanas’eva Z. L., Akhmedov A. M., Bogomolov E. S., Glushanin L. V. Onezhskaya paleoproterozoyskaya struktura: geologiya, tektonika, glubinnoe stroenie i minerageniya (Paleoproterozoic Onega structure: geology, tectonics, deep structure and minerageny), Petrozavodsk, KarNTs RAN, 2011, 431 p.
5. Polekhovskiy Yu. S., Tarasova M. P., Nesterova A. R. Blagorodnye metally i almazy severa evropeyskoy chasti Rossii (Precious metals and diamonds North of the European part of Russia), Petrozavodsk, KarNTs RAN, 1995, pp. 85–87.
6. Epifantsev O. G., Pletenchuk N. S. Treshchinovatost’ gornykh porod. Osnovy teorii i metody izucheniya: metodicheskie rekomendatsii (The fractured rocks. Fundamentals of the theory and methods of study: methodological recommendations), Novokuznetsk, SibGIU, 2008, 41 p.
7. Feoktistov V. P., Stromov V. A., Korsakova M. L. Otchet po bazovomu proektu 7.4-13/06 «Sozdat’ metallogenicheskuyu kartu na territorii Rossiyskoy chasti Fennoskandinavskogo shchita» (The report of the base project 7.4-13/06 «Create metallogenic map on the territory of the Russian part of the Fennoscandian shield»), Saint-Petersburg, VSEGEI, 2007.
8. Sharov N. V. Geodinamika. 2012, no 1 (12), pp. 126–135.
9. Ludwig K. P. SQUID 1. 00. A User’s Manual. Berkeley Geochronology Center. Special Publication. 2000. no 2, 17 p.
10. Reading the Archive of Earth`s Oxygenation. Vol. 1: The Palaeoproterozoic of Fennoscandia as Context for the Fennoscandian Arctic Russia Drilling Early Earth Project / ed. Victor A. Melezhik. Springer, 2012, 490 p.
11. Reading the Archive of Earth`s Oxygenation. Vol. 2: The Core Archive of the -Fennoscandian Arctic Russia Drilling Early Earth Project / ed. Victor A. Melezhik. Springer, 2012, 556 p.
12. Reading the Archive of Earth`s Oxygenation. Vol. 3: Global Events and the Fennoscandian Arctic Russia Drilling Early Earth Project / ed. Victor A. Melezhik. Springer, 2012, 506 p.
Subscribe for our dispatch