VEIN ROCKS OF THE SVETLOBORSKY MASSIF AND THEIR PETROCHEMICAL CHARACTERISTICS

Download
The article deals with the relationship and petrochemical characteristics of vein rocks of the Svetloborsky massif. There are ultramafic (dunites, chromitites, diopsidites), mafic (monomineral and plagioclase hornblendites) and postmagmatic hydrothermal (serpentinite, chlorite and phlogopite-vermiculite,) associations were determined. It was found that the rocks of ultramafic and mafic associations in the triangular diagram of the rocks composition form a separate, non-overlapping field of points, which overlap with the fields of postmagmatic rocks. The investigation of vein rocks Svetloborsky array is interest of due to the fact potential affinity of platinum industry. The mafic rocks are characterized by the increased alkalinity and ferruginosity (f = 0,21 – hornblendites and f = 0,38 – plagioclase hornblendites), which possible to use as a search feature for platinum mineralization within the Svetloborsky massif.

Keywords

Vein rocks, mafic, ultramafic, postmagmatic association, Ural Platinum Belt, the Svetloborsky massif.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 550.842. 553.491
DOI:
Authors: Nikiforova V. S., Vorontsova N. I., Duryagina A. M., Talovina I. V.

About authors: Nikiforova V.S., Graduate Student, e-mail: irrevictory@gmail.com, Vorontsova N.I., Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor, e-mail: natvoron@yandex.ru, Duryagina (Gayfutdinova) A.M., Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistance Lecturer, e-mail: gayfutdinovaam@yandex.ru, Talovina I.V., Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Head of Chair, e-mail: i.talovina@gmail.com, National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES: 1. Gottman I. A., Pushkarev E. V. Litosfera. 2009, no 2, pp. 78–86.
2. Ivanov O. K. Kontsentricheski-zonal’nye piroksenit-dunitovye massivy Urala (Concentrically-zoned pyroxenite-dunite massifs of the Urals), Ekaterinburg, Izd-vo Ural’skogo un-ta, 1997, 488 p.
3. Pilyugin A. G., Lazarenkov V. G., Vorontsova N. I., Talovina I. V., Kozlov A. P., Antonov A. V., Kempe U. Zapiski Gornogo instituta. 2013, vol. 200, pp. 249–257.
4. Pilyugin A. G., Talovina I. V., Duryagina A. M., Nikiforova V. S. Zapiski Gornogo instituta. 2015, vol. 212, pp. 50–61.
5. Pushkarev E. V., Anikina E. V., Garuti Dzh., Zakkarini F. Litologiya. 2007, no 3, pp. 28–65.
6. Telegin Yu. M., Telegina T. V., Tolstykh N. D. Ul’trabazit-bazitovye kompleksy skladcha-
tykh oblastey i svyazannye s nimi mestorozhdeniya. Т. 2 (Ultramafic-mafic complexes of fol-ded regions and related deposits, vol. 2), Ekaterinburg, IGiG UrO RAN, 2009, pp. 212–215.
6. Kubrin S. S. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2012, no 5, pp. 85–92.
7. http://www.edboe.ru/products/gans_ukb_np.htm
8. Bazovaya tekhnologiya sozdaniya BNK sistemy koordinatnogo i vremennogo pozitsionirovaniya. Rukovodstvo po ekspluatatsii. FShRA 468353.001RE (The basic technology for creating BNK coordinate system and the positioning time. Operating Instructions. FSHRA 468353.001RE).
9. http://www.altair1.ru/prod/sop/
10. Instruktsiya po proizvodstvu marksheyderskikh rabot. RD 07-603-03 (Instructions for mine surveys. RD 07-603-03), Moscow, Federal State Unitary Enterprise «Scientific and Technical Center for Industrial Safety Gosgortechnadzor Russia, 2004, 117 p.
Subscribe for our dispatch