RARE ELEMENTS IN VEINED ROCKS OF THE SVETLOBORSKY DUNITE-CLINOPYROXENITE MASSIF OF THE PLATINUM BELT OF THE URALS

According to the sampling results of Visotsky ore occurence within the Svetloborsky massif together with platinum, anomalies of some rare elements were identified. Geochemically they are divided into two associations: dunite (Со, Cr, Ni, Mn) and veined (Pb, V, Cd, Cu, Hg). Platinum is quite apart from these groups and weakly tends to Ag with having no correlations with him.

Keywords

Veined rocks, rare elements, the Svetloborsky massif, Platinum group elements, the Platinum belt of the Urals.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 550.842. 553.491
DOI:
Authors: Nikiforova V. S., Duryagina A. M., Telegin Yu. M., Talovina I. V.

About authors: Nikiforova V.S., Graduate Student, National Mineral Resource University «University of Mines», e-mail: irrevictory@gmail.com, Duryagina (Gayfutdinova) A.M.1, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistance Lecturer, e-mail: gayfutdinovaam@yandex.ru, Telegin Yu.M., Director, e-mail: yuritelegin@mail.ru, LTD «Prospector», 620075, Ekaterinburg, Russia, Talovina I.V., Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Head of Chair, National Mineral Resource University «University of Mines», e-mail: i.talovina@gmail.com, National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES: 1. Gayfutdinova A. M., Telegin Yu. M., Talovina I. V., Ryzhkova S. O., Nikiforova V. S. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2015, no 1, pp. 312–318.
2. Gottman I. A., Pushkarev E. V. Litosfera. 2009, no 2, pp. 78–86.
3. Duryagina A. M., Vorontsova N. I., Nikolaeva E. S. Zapiski Gornogo instituta. 2015, vol. 212, pp. 40–49.
4. Ivanov O. K. Kontsentricheski-zonal’nye piroksenit-dunitovye massivy Urala (Concentrically zoned pyroxenite-dunite massifs of the Urals), Ekaterinburg, Izd-vo Ural’skogo un-ta, 1997, 488 p.
5. Kozlov A. P., Chanturiya V. A., Sidorov E. G., Tolstykh N. D., Telegin Yu. M. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 2011, vol. 53, no 5, pp. 417–435
6. Lazarenkov V. G., Talovina I. V. Geokhimiya elementov platinovoy gruppy (Geochemistry of platinum group elements), Saint-Petersburg, Izd-vo «Galart», 2001, 266 p.
7. Pilyugin A. G., Talovina I. V., Duryagina A. M., Nikiforova V. S. Zapiski Gornogo instituta. 2015, vol. 212, pp. 50–61.
8. Zoloev K. K., Volchenko Yu. A., Koroteev V. A., Malakhov I. A. Platinometal’noe orudenenie v geologicheskikh kompleksakh Urala (PGE mineralization in geological complexes of the Urals), Ekaterinburg, 2001, 199 p.
9. Telegin Yu. M., Telegina T. V., Tolstykh N. D. Ul’trabazit-bazitovye kompleksy skladchatykh oblastey i svyazannye s nimi mestorozhdeniya. T. 2 (Mafic-ultramafic complexes of folded regions and related fields, vol. 2), Ekaterinburg, IGiG UrO RAN, 2009, pp. 212–215.
Subscribe for our dispatch