THE ADAPTATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGY IN PREDICTING THE STATE OF THE RISK OF GEODYNAMIC PHENOMENA IN MINES

The article describes a model of the algorithm for prediction of adverse manifestations of geodynamic phenomena with the help of neural network technologies. This type of artificial intelligence allows to predict with great accuracy ultrafast processes in the rock mass, as well as provide early warning of possible adverse effects.

Keywords

Geoinformation system, neural network technology, danger, geodynamic phenomena, fast processes, prognosis.

Issue number: 2
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.268.13: 622.281.5
DOI:
Authors: Zhuravlev E. I.

About authors: Zhuravlev E.I., Graduate Student, e-mail: engene@mail.ru.

REFERENCES: 1. Antsiferov M.S. Sozdanie metoda i apparatury seysmoakusticheskogo prognoza opasnosti vozniknoveniya dinamicheskikh yavleniy pri razrabotke vybrosoopasnykh ugol’nykh plastov (Methods and instrumentation for seismic-acoustic prediction of dynamic events in outburst-hazardous coal mining).
2. Gorban’ A. N., Rossiev D. A. Neyronnye seti na personal’nom komp’yutere (Neural networks for personal computers), Novosibirsk, Nauka, Sibirskaya izdatel’skaya firma RAN, 1996.
3. Bodyanskiy E. V., Rudenko O. G. Iskusstvennye neyronnye seti: arkhitektury, obuchenie, primeneniya (Artificial neural networks: Architectures, training, application), Khar’kov, TELETEKh, 2004.
4. Tatuzov A. L. Neyronnye seti v zadachakh radiolokatsii (Neural networks in radio positioning), Radiotekhnika, 2009.
5. Mukhanov V. D. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2012, no 5, pp. 384–388.
6. Kubrin S. S. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2012, no 5, pp. 85–92.
7. Zakharov V. N., Kubrin S. S., Feyt G. N. Marksheyderskiy vestnik. 2012, no 4, pp. 53–56.
8. Zakharov V. N., Kubrin S. S., Feyt G. N., Blokhin D. I. Marksheyderskiy vestnik. 2012, no 5, pp. 43–44.
9. Kubrin S. S., Shek V. M. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’ Special issue 5. Informatizatsiya i upravlenie. 2013, pp. 103–112.
10. Kubrin S. S., Mazanik E. V., Kigalov N. N. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’ Special issue 1. Trudy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Nedelya gor-
nyaka-2014», pp. 267–278.
Subscribe for our dispatch