ANALYTICAL REVIEW OF THE REACTANTS IN ORDER TO PREVENT FREEZING OF COAL

Download
The study of water eutectics, as well as solutions with low Tsam for salts: chlorides of sodium and calcium, sodium adipate; glycols (EG, PG, line); esters of glycols and their mixtures.
Recommended basis for the industrial production of a prophylactic against freezing wet coals (8 to 35 VDC)% use mnogotonnaya waste production of caprolactam, calcium chloride, antifreeze based on glycol and their ethers.Keywords

Review, reagents, prevention, freezing together, recommendations.

Issue number: 3
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.7: 656.225.2: 551.342
DOI:
Authors: Gushchin A. A., Ermakov A. Y., Miroshnikov A. M.

About authors: Gushchin A.A., Ermakov A.Yu., Candidate of Technical Sciences, Executive Director, Miroshnikov A.M.1, LLC Sibniiugleobogascheniya», Prokopevsk, Russia.

REFERENCES: 1. Problemy smerzaniya i lipkosti mineral’nogo syr’ya. Materialy Rossiyskogo zaochnogo seminara. Vypusk 1. (Problems of Freezing and Adhesiveness of Minerals: Russian Extramural Conference Proceedings. Issue 1), Yakutsk, Yakutskiy nauchnyy tsentr SO RAN, 1994.
2. Miroshnikov A. M., Gushchin A. A., Ivanov G. V., Ushakova N. N. Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv. 2014, no 3, pp. 114–120.
3. Oshchepkov I. A., Khudonosova Z. A. XV mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskayakonferentsiya «Energeticheskaya bezopasnost’ Rossii. Novye podkhody k razvitiyu ugol’noy promyshlennosti» 8–11 oktyabrya 2013 g., g. Kemerovo (Energy Security of Russia. New Approaches to the Development in Coal Industry: The 15th International Scientific–Practical Conference Proceedings, 8–11 October 2013, Kemerovo), Kemerovo, 2013, pp. 19–20.
4. Oshchepkov I. A. Ugol’. 2002, no 12, pp. 49–50.
5. Unger F. G. Fundamental’nye i prikladnye rezul’taty issledovaniy neftyanykh dispersnykh sistem (Basic and applied research findings on oil dispersion systems), Ufa, Izd. GUP INKhP RB, 2011.
6. Kratkaya khimicheskaya entsiklopediya v 5 tomakh (A shorter chemical encyclopedia in 5 volumes), Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1961–1967.
7. Zalkin V. M. Zhurnal fizicheskoy khimii. 2005, vol. 70, no 4, pp. 763–765.
8. Kratkiy spravochnik fiziko-khimicheskikh velichin. Pod red. K. P. Mishchenko, A. A. Ravdelya (Quick-reference book of physicochemical values. Mishchenko K. P., Ravdel’ A. A. (Eds.)), Leningrad, Khimiya, 1972.

Mining World Russia
Subscribe for our dispatch