STUDY SORBED PROPERTIES ASH AND SLAG MATERIALS OF TPP

The article discusses the utilization problem of ash and slag waste, since due to the high ash content of coal burned in thermal power plants in Russia, there is problem of storage and disposal of ash and slag materials.Keywords

Аsh and slag waste, thermal power plants (TPP), adsorbents, waste, ash content, adsorption methods, regeneration, nitric acid.

Issue number: 3
Year: 2016
ISBN:
UDK: 662.613. 12.081: 621.311.22
DOI:
Authors: Fedorova N. V., Chibinev K. N., Shmat’ko M. E., Pikina E. V., Sadovnichiy A. I., Shcheglov Yu. V.

About authors: Fedorova N.V., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Chibinev K.N., Magister, Shmat’ko M.E., Student, Shcheglov Yu.V., Graduate Student, Pikina E.V., Student, Sadovnichiy A.I., Student, M.I. Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), 346428, Novocherkassk, Russia, e-mail: lesya.shamsieva@yandex.ru.

REFERENCES: 1. Popov S. M., Kaplunov V. Yu., Pal’yanova N. V., Boravskiy B. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’, Special issue 6, 2009, pp. 339–342.
2. Shevyakov T. «F» — znachit formal’degid. Lenta.ru. accessed 11.09.2014.
3. Popov S. M., Kozlov O. V. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. Special edition. 2012, pp. 81–85.
4. Gridin V. G., Ismailov T. T., Kalinin A. R., Kobyakov A. A., Korchak A. V., Myaskov A. V., Petrov I. V., Popov S. M., Stoyanova I. A., Umnov V. A., Kharchenko V. A. Ekologiya: priroda i obshchestvo voprosy regulirovaniya. Uchebnik (Ecology, Nature and society regulation. Textbook), Moscow, Izd. OOO «TID «Student», 2011, 255 p.
5. Gridin V. G., Kalinin A. R., Kobyakov A. A., Korchak A. V., Myaskov A. V., Petrov I. V.,Popov S. M., Protasov V. F., Stoyanova I. A., Umnov V. A., Kharchenko V. A. Ekonomika, organizatsiya, upravlenie prirodnymi i tekhnogennymi resursami (Economics, organization, management of natural and man-made resources), Moscow, izd-vo «Gornaya kniga», 2012, 752 p.
6. Bodnaruk N. M., Kobyakov A. A., Rybak L. V., Popov S. M., Stoyanova I. A. Ekonomika prirodopol’zovaniya. Uchebnoe posobie (Economics. Tutorial), Moscow, 2010, 140 p.
7. Efimov V. I., Konovalov D. V., Popov S. M., Fedyaev P. M. Ugol’. 2014, no 11, pp. 71–76.
8. Boldyrev A. A., Popov S. M. Gornyy zhurnal. 2007, no 6, pp. 29.
9. Savon D. Yu. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2014, no 6, pp. 314–320.
10. Savon D. Yu., Tibilov D. P. Gornyy zhurnal. 2014, no 12, pp. 31–35.
11. Tibilov D. P. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2005, no 2, pp. 73–78.
12. Kalacheva L., Savon D. Innovation activities of enterprises of the coal industry toimprove productivity. Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. 2014, no 2, pp. 11–15.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch