IMPROVEMENT OF THE SYSTEM DEVELOPMENT NOVO-SHIROKINSKOGO FIELD SUBLEVEL DRIFTS

Brief geological description Novo-sorokinskogo gold-polymetallic Deposit. Major steeply dipping ore body with the power within...20,0 2,0 m; rock and ore sustainable. At Novoshirokinskoye mine used system development sublevel drifts with the height of the block is equal to the height of the floor 50 PM The horizon of issuance and delivery of the ore presents radiopriemnye craters, duckli and scraper drift. Productivity downhole work does not exceed 20 tonnes per person-shift. The proposed design of the system sublevel drifts with the height of the block is equal to twice the height of the floor (100 m), on the basis of application of the treatment of complex self-propelled machines. The height of the block is considered as a multivariate function. Summarizes the content of each factor. The conclusion about expediency of research factors to establish the degree of influence on the efficiency of practical application of the suggested system.

Keywords

Novo-shirokinshi field, the sublevel drifts, the increased height of the purification unit, the factors, the appropriateness of the scientific-practical study of the factors.

Issue number: 7
Year: 2016
ISBN:
UDK: 622.272
DOI:
Authors: Shevchenko A. E., Pirogov G. G.

About authors: Shevchenko A.E., Graduate Student, Mining Engineer, e-mail: angel-racing@mail.ru, Pirogov G.G., Doctor of Technical Sciences, Professor, Transbaikal State University, 672039, Chita, Russia.

REFERENCES: 1. Kaplunov D. R., Baron L. I., Voronyuk A. S. Nauchnye osnovy tekhnicheskogo pe-
revooruzheniya podzemnykh rudnikov (Scientific basis of technical re-equipment of underground mines), Moscow, Nauka, 1983, 245 p.
2. Kaplunov D. R., Pomel’nikov I. I., Levin V. I. Kompleksnoe osvoenie rudnykh mestorozhdeniy: proektirovanie i tekhnologiya podzemnoy razrabotki (Untegrated development of ore deposits design and technology of undergraund mining), Moscow, IPKON RAN, 1998, 383 p.
3. Antipin Yu. G. Vliyanie geometricheskikh parametrov kamer na effektivnost’ otrabotki mestorozhdeniy: Seminar № 17 (Influence of geometrical parameters of the cameras on the efficiency of field development: Workshop No. 17), Ekaterinburg, IGD UrO RAN, 2007.
4. Volkov Yu. V., Sokolov I. V. Osnovnye napravleniya razvitiya geotekhnologii i geotekhniki podzemnoy razrabotki rudnykh mestorozhdeniy: Seminar №17 (Main directions of development of Geotechnology and Geotechnology underground mining of ore deposits: Workshop No. 17), Ekaterinburg, IGD UrO RAN, 2007.
5. Smirnov A. A. Korrektirovka proekta rekonstruktsii i stroitel’stva gorno-metallurgicheskogo predpriyatiya na baze mestorozhdeniya «Novo-Shirokinskoe». Tekhnologicheskiy reglament na proizvodstvo dobychnykh rabot (Updating of the project of reconstruction and construction of mining and metallurgical enterprises on the basis of field «Novoshirokinshi». Production schedules for manufacture of mining), Saint-Petersburg, OOO «Institut Gipronikel’», 2009, 140 p.
6. Shevchenko A. E., Pirogov G. G. Analiz opyta primeneniya sistemy razrabotki podetazhnymi shtrekami: XIII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Kulaginskie chteniya: tekhnika i tekhnologii proizvodstvennykh protsessov» (Analysis of the experience of applying systems development sublevel drifts: XIII international scientific-practical conference «Kulagiinska reading: techniques and technologies of production processes»), Chita, ZabGU, 2013, 205 p.
Mining World Russia
Subscribe for our dispatch