SELECTING METHOD TO ENSURE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY BETWEEN ELECTRIC DRIVE AND SELF-CONTAINED POWER SUPPLY

The article reviews methods of providing the electromagnetic compatibility in the electric drive systems with autonomous energy sources their benefits and drawbacks. The features and problems of systems with autonomous energy sources. The recommendations is given on selecting the control system of active front end. The weaknesses of existing control systems is reviewed. Chain diagram of vector control system of active front end is illustrated. Perspective ways of designing new control systems of active front end is defined.

Keywords

Electric drive, active front end, power factor, control system, self-generated power supply.

Issue number: 8
Year: 2017
ISBN:
UDK: 621.341.572
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-8-0-231-235
Authors: Yorokhov S. A.

About authors: Yorokhov S.A., Graduate Student, e-mail: stas_yorohov@mail.ru, Saint Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES: 1. Momot B. A., Gorbik V. S. Estestvennye i tekhnicheskie nauki. 2014, no 1, pp. 153-155.
2. Shevyreva N. Yu. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2015, no 1, pp. 408-415.
3. Kozyaruk A. E., Vasil'ev B. Yu. Metody i sredstva povysheniya energoeffektivnosti mashin i tekhnologiy s asinkhronnymi elektroprivodami, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-sredstva-povysheniya-energoeffektivnosti-mashin-i-tehnologiy-s-asinhronnymi-elektroprivodami (accessed 25.04.2017).
4. Miroshnik I. V. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. Nelineynye i optimal'nye sistemy (Theory of automatic control. Nonlinear and optimal systems), Saint-Petersburg, Piter, 2006, 336 p.
5. Zhezhelenko I. V., Shidlovskiy A. K., Pivnyak G. G., Saenko Yu. L., Noyberger N. A. Elektromagnitnaya sovmestimost' potrebiteley: monografiya (Electromagnetic compatibility of consumers: monograph), Moscow, Mashinostroenie, 2012, 351 p.
6. Konstantinov V. N. Sistemy i ustroystva avtomatizatsii sudovykh elektroenergeticheskikh ustanovok (Systems and devices for automation of ship electric power plants), Leningrad, Sudostroenie, 1988, 312 p.
7. Kuznetsov V. G., Kurennyy E. G., Lyutyy A. P. Elektromagnitnaya sovmestimost'. Nesimmetriya i nesinusoidal'nost' napryazheniya (Electromagnetic compatibility. Unbalance and nonsinusoidal vol-
tage), Donetsk, Donbass, 2005, 249 p.
Subscribe for our dispatch