EFFECT OF PULSED ENERGY TREATMENT ON PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND PROCESS PROPERTIES OF DIAMONDS AND ROCK-FORMING MINERALS OF KIMBERLITE

For the purpose of improving efficiency of diamond beneficiation, it is analyzed how nanosecond powerful electromagnetic pulse (PEMP) events influence mechanical and process properties of crystals of diamonds and kimberlite rock-forming minerals (calcite, olivine, serpentine). Using the methods of Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), microscopy and microhardness test (Vickers hardness test), the change in the chemistry, structure and microhardness of minerals after the pulsed treatment was studied. The hydrophobic behavior and floatability of natural diamond crystals was tested in non-frothing flotation in Hallimond tube and by Glembotsky method. PEMP treatment resulted in the decrease in the microhardness of kimberlite rock-forming minerals by 40–60% due to the microstructural rupture in the form of microcracks, surface breakdowns and defects. The same pulsed energy treatment of natural diamonds induced numerous micro-shear defects in the crystal lattice (platelets), which appearingly enhanced strength characteristics of diamond crystals. The infrared spectroscopy and XPS showed that PEMP treatment modified composition of functional cover on the surface of natural and synthetic diamonds. The short-term treatment (~10–30 s) resulted in separation and partial destruction of mineral films of secondary phases on the surface of natural carbons, which activated the hydrophobic behavior and flotation ability of crystals. The longer treatment (~30–150 s) caused hydroxylation of the surface (revealed by XPS tests of synthetic diamonds) in consequence of oxidation of the surface layer of diamonds, which caused hydrophilization of crystals with the initially pure surface.

Keywords

Kimberlite rock-forming minerals, diamonds, powerful nanosecond pulses, hydrophobic behavior, microhardness, surface, floatability.

Issue number: 2
Year: 2018
ISBN:
UDK: 622.73
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-2-0-118-129
Authors: Anashkina N. E., Bunin I. Zh., Ryazantseva M. V.

About authors: Anashkina N.E., Leading Engineer, e-mail: for_nataliya@list.ru, Bunin I.Zh., Doctor of Technical Sciences, Leading Researcher, Ryazantseva M.V., Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, 111020, Moscow, Russia.

REFERENCES:

1. Chanturiya V. A., Goryachev B. E. Progressivnye tekhnologii kompleksnoy pererabotki mineral'nogo syr'ya (Advanced comprehensive processing technologies for mineral raw material), Moscow, Izd. Dom «Ruda i Metally», 2008, pp. 151—163.

2. Swart A. J. Evaluating the effects of radio-frequency treatment on rock samples: Implications for rock comminution. Geochemistry Earth's System Processes, Edited by Dr. Dionisios Panagiotaras. INTECH Open Access Publisher, 2012. РР. 457—484.

3. Chanturiya V. A., Bondar' S. S., Godun K. V., Goryachev B. E. Gornyy zhurnal. 2015, no 3, pp. 67—75.

4. Bunin I. Zh. Teoreticheskie osnovy vozdeystviya nanosekundnykh elektromagnitnykh impul'sov na protsessy dezintegratsii i vskrytiya tonkodispersnykh mineral'nykh kompleksov i izvlecheniya blagorodnykh metallov iz rud (Theory of nanosecond electromagnetic pulsed effect on disintegration and dissociation of finely dispersed mineral aggregates and noble metal recovery), Doctor’s thesis, Moscow, IPKON RAN, 2009, 324 p.

5. Ryazantseva M. V. Mekhanizm vozdeystviya nanosekundnykh elektromagnitnykh impul'sov na strukturno-khimicheskie i flotatsionnye svoystva pirita i arsenopirita (Mechanism of of nanosecond electromagnetic pulsed effect on structural, chemical and flotation properties of pyrite and arsenopyrite), Candidate’s thesis, Moscow, IPKON RAN, 2009, 111 p.

6. Khabarova I. A. Povyshenie kontrastnosti fiziko-khimicheskikh i flotatsionnykh svoystv pirrotina i pentlandita na osnove ispol'zovaniya elektromagnitnogo impul'snogo vozdeystviya (Improving contrast physicochemical and flotation properties of pyrrhotine and pentlandite by electromagnetic pulsed treatment), Candidate’s thesis, Moscow, IPKON RAN, 2011, 112 p.

7. Chanturiya V. A., Bunin I. Zh., Ryazantseva M. V., Khabarova I. A. Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh. 2013, no 3, pp. 157—168.

8. Anashkina N. E., Khachatryan G. K. Rudy i metally. 2015, no 3, pp. 70—77.

9. Glembotskiy V. A., Klassen V. I. Flotatsionnye metody obogashcheniya. Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd. (Flotation techniques. Textbook for high schools, 2nd edition), Moscow, Nedra, 1981, 304 p.

10. Kudryashov V. V., Voronina L. D., Shurinova M. K., Voronina Yu. V., Bol'shakov V. A. Smachivanie pyli i kontrol' zapylennosti vozdukha v shakhtakh (Dust wetting and mine air dust control), Moscow, Nauka, 1979, 196 p.

11. Minenko V. G., Bogachev V. I. Obogashchenie rud. 1999, no 1—2, pp. 36—39.

12. Minenko V. G. Intensifikatsiya lipkostnoy separatsii almazosoderzhashchikh rud na osnove elektrokhimicheskogo konditsionirovaniya vodnykh sistem (Intensification of sticky separation of diamond-bearing ore based on electrochemical water conditioning), Candidate’s thesis, Moscow, IPKON RAN, 2004, 123 p.

13. Khmel'nitskiy R. A. Uspekhi fizicheskikh nauk. 2015, vol. 185, no 2, pp. 143—159.

14. Gardner S. D., Singamsetty C. S., Booth G. L., et al. Surface Characterization of Carbon Fibers Using Angle-Resolved XPS and ISS. Carbon. 1995. Vol. 33, no 5. Pp. 587—595.

15. Evans T., Kiflawi I., Luyten W. et al. Conversion of platelets into dislocation loops and voidite formation in type IaB diamonds. Proc. Roy. Soc. Lond. A. 1995. Vol. 449. Pp. 295—313.

16. Bursill L. A., Glaisher R. W. Aggregation and dissolution of small and extended defects in type Ia diamond. Am. Mineral. 1985. v. 70. Pp. 608—618.

17. Woods G. S. Platelets find the infrared absorbtion of type Ia diamonds. Proc. Roy. Soc. London. 1986. A 407. Pp. 219—238.

18. Naletov A. M., Klyuev Yu. A., Grigor'ev O. N. Doklady Akademii nauk SSSR. 1979, vol. 246, no 7, pp. 83—86.

19. Bunin I. Zh., Chanturiya V. A., Ryazantseva M. V., Anashkina N. E., Koporulina E. V. Izvestiya RAN. Seriya Fizicheskaya. 2016, vol. 80, no 6, pp. 712—717.

20. Bokiy G. B., Bezrukov G. N., Klyuev Yu. A. Prirodnye i sinteticheskie almazy (Natural and synthetic diamonds), Moscow, Nauka, 1986, 220 p.

21. Kazitsyna L. A., Kupletskaya N. B. Primenenie UF-, IK- i YaMR-spektroskopii v organicheskoy khimii (UV-, IR- and NMR-spectromerty in organic chemistry), Moscow, Vysshaya shkola, 1971, 264 p.

22. Plyusnina I. I. Infrakrasnye spektry silikatov (Infrared spectra of silicates), Moscow, Izd. MGU, 1967, 190 p.

Mining World Russia
Subscribe for our dispatch