MATERIAL CONSTITUTION OF OLD TAILINGS AT AKTYUZ PROCESSING PLANT

The study object is tailings stored at Aktyuz Processing Plant in four tailings ponds with a total volume of 10 Mt. Aktyuz Processing Plant has been dressing Kutessay deposit ore for 30 years. Due to low content of rare earth elements, fine dissemination of rare metals and technologies in use, extraction of valuable components makes 65–69% and the discharged tailings contain rare and rare earth metals. Aimed to analyze processing characteristics of tailings, technological samples were taken at tailings pond No. 2. The phase composition of rare earth-bearing tailings was determined using the methods of scanning electron microscopy and X-ray micro-analysis. According to the results, the most probable components in the analyzed tailings samples are the main minerals of rare earth elements—monazite (Ce,La…)[PO4], bastenzite (Сe,La,Pr)[CO3]F, loparite (Са, Ce, Na)(Ti, Nb) O3, isomorphous substitutes of rare earth elements, zircon ZrSiO4. Waste rock is represented by aluminosilicate, calcite, gypsum and quartz.

Keywords

Minerals, waste, samples tailings pond, particles, rocks, rare earth elements.

Issue number: 6
Year: 2018
ISBN:
UDK: 622.7
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-6-0-134-141
Authors: Baykelova G. Sh., Kabaev O. D., Abayldaev S. E.

About authors: Baykelova G.Sh. (1), Candidate of Technical Sciences, e-mail: baikelova @mail.ru, Kabaev O.D. (1), Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Director of Institute, Abayldaev S.E., Lecturer, Institute of mining technologies and mining named after U. Asanaliev, Bishkek, Kyrgyzstan, 1) Kyrgyz Institute of Mineral Raw Materials, Bishkek, Kyrgyzstan.

REFERENCES:

1. Baykelova G. Sh. Razrabotka tekhnologii izvlecheniya redkikh elementov iz khvostov Aktyuzskoy obogatitel'noy fabriki [Technology of rare element extraction from tailings at Aktyuz Processing Plant], Candidate’s thesis, Bishkek, IGD i GT, 2013, 16 p.

2. Baykelova G. Sh., Kabaev O. D. Rentgenofazovoe i elektronno-mikroskopicheskoe issledovaniya lezhalykh khvostov Aktyuzskoy OF [X-ray phase and electron-microscopic analyses of old tailings at Aktyuz PP]. Innovatsionnye protsessy i tekhnologii v sovremennom mire: V mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, Ufa, 29-30 November 2017, Ufa, RIO ITsIPT, 2017, pp. 70—75.

3. Kabaev O. D., Supambaev K. S. Geologicheskoe stroenie mestorozhdeniya Kutessay-II [Geological structure of Kutessay-II deposit]. Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie mestorozhdeniya Kutessay-2. Bishkek, 2008, 72 p.

4. Nikonorov V. V. Mestorozhdenie redkikh zemel' i polimetallov Kutesay-2. Kyrgyzskaya metodicheskaya ekspeditsiya geologo-ekonomicheskikh issledovaniy [Kutessay II deposit of rare earths and polymetals. Kyrgyz methodical expedition for geological and economic research]. Bishkek, 2006, 32 p.

5. Chechel' L. P. Osobennosti raspredeleniya i fraktsionirovaniya rze v tekhnogennykh vodakh vol'framovykh mestorozhdeniy Vostochnogo Zabaykal'ya [Distribution and classification of rare earth elements in waste water of tungsten deposits in the East Transbaikal area]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy. 2016, no 12—6, pp. 983—988. [In Russ].

6. Usmanova T. V., Rikhvanov L. P. Usloviya obrazovaniya skopleniy tsennykh komponentov kak klassifikatsionnyy priznak tekhnogennykh mestorozhdeniy [Conditions of accumulations of valuable components as a classification feature of man-made mineral deposits]. Fundamental'nye issledovaniya. 2013, no 8—3, pp. 745—749. [In Russ].

7. Bashlykova T. V., Zhivaeva A. B., Ashirbaeva E. A., Danil'chenko L. M. Patent RU 2457267, 2010.

8. Bordokhoev V. Ya. Rentgenofluorestsentnyy analiz gornykh porod sposobom fundamental'nykh parametrov [X-ray fluorescence analysis of rocks using the fundamental parameter method]. Magadan, SVKNII DVO RAN, 1999, 297 p.

9. Solomon E. I., Lever A. B. P. Inorganic electronic structure and spectroscopy. New York: Wiley, 1999. 234 p.

10. Srb J., Ruzickova Z. Pelletization of Fines (Minerals, Ores, Coal). Developments in Mineral Proces-

sing, D.W. Fuerstenau, Advisory Editor, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, The Netherlands, 1988. Vol. 7. 145 p.

11. Lukina K. I., Yakushkin V. P., Muklakova A. N. Obogashchenie poleznykh iskopaemykh [Mineral dres-

sing]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 2016, no 6—1, pp. 94—95.

12. Kazuo Kondo, Tomohiro Matsuo, Michiaki Matsumoto Adsorptive separation of La, Ce and Pr using microcapsules containing 2-ethylhexylphosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester. Hydrometallurgy. 2015, no 152. P. 204—213.

13. Shimojo K., Kurahashi K., Naganawa H. Extraction behavior of lanthanides using a diglycolamide derivative TODGA in ionic liquids. Dalton Transactions. 2008, no 37. Рp. 5083—5088.

14. Smirnova E. V., Konusova V. V. Spektral'noe i khimiko-spektral'noe opredelenie redkozemel'nykh elementov v geologicheskikh materialakh [Spectrographic and chemico-spectrographic detection of rare earth elements in geological materials]. Geokhimiya redkozemel'nykh elementov v endogennykh protsessakh. Новосибирск, 1982, pp. 3—31. [In Russ].

15. Nikolaev N. V., Taranov V. A., Afanasova A. V. Issledovanie prochnostnykh svoystv rudy pri proektirovanii tsiklov rudopodgotovki [Analysis of strength characteristics of ore in the pre-treatment circuit design]. Gornyy zhurnal. 2015, no 12, pp. 254—262. [In Russ].

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.