Mining informational and analytical bulletin. №11/2017

TITUL PAGES
INFORMATION
СONTENT


Russian version

GEOTECHNOLOGY (UNDERGROUND, OPEN AND CONSTRUCTION) 


P. 5-12
Eremin G. M. 

P. 13-20
Zhatkanbaev E. E., Zhatkanbaeva Zh. K., Gumenyuk V. V. 

P. 21-27
Kulikova E. Yu., Shornikov I. I. 

P. 28-33
Lavrinenko A. A., Golberg G. Yu., Kunilova I. V. 

P. 34-42
Petrova L. V., Sivceva A. I., Alekseev A. M., Petrov A. N.

P.43-52
Sokolov I. V., Antipin Yu. G., Smirnov A. A., Solomein Yu. M. 

P. 53-58
Tarasov V. V., Pestrikova V. S., Ivanov O. V. GEOMECHANICS 


P. 59-67
Odabai-Fard V. V., Ponomarenko M. R. 

P. 68-75
Osipov Yu. V., Koshelev A. E. MINE AEROGASDYNAMICS 


P. 76-81
Kazakov B. P., Shalimov A. V. MARKSHADERING 


P. 82-91MINING GEOPHYSICS 


P. 92-100
Gupalo V. S. MINING MACHINERY AND EQUIPMENT 


P. 101-112
Eremenko Yu. I., Glushchenko A. I., Petrov V. A. 

P. 113-117
Pobegaylo P. A. ENRICHMENT OF MINERALS 


P. 118-129
Slavov V. I. 

P. 130-137
Tereshchenko S. V., Pavlishina D. N. THEORETICAL BASES OF DESIGNING OF MINING-TECHNICAL SYSTEMS 


P. 138-143
Fomin S. I., Hoan Do PRODUCTION ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN MINING 


P. 144-150
Kolotyrin K. P. 

P. 151-157
Kubrin S. S., Reshetnyak S. N., Aleshin A. A. 

P. 158-167
Lozovskaya Ya. N., Grabskaya E. P., Bogdan I. M. INDUSTRIAL SAFETY AND LABOR PROTECTION IN MINING 


P. 168-176
Viktor Kubin’ski, Eva Kubin’ska-Yabtson, Aleksandr Petrov, Dariush Sala, Savon D.Yu. 

P. 177-191
Mikhaylova V. N., Balovtsev S. V. 

P. 192-199
Mikhina T. V. 

P. 200-209
Sidorova G. P., Krylov D. A. 

P. 210-219
Ushakov V. K. INFORMATION TECHNOLOGY IN MINING 


P. 220-226
Khalkechev R. K., Khalkechev K. V. 

P. 227-233
Khalkechev R. K., Khalkechev K. V. SPECIAL EDITIONS GIAB 


P. 157
Pavlova M. V., Bogachyov K. A. 
NEURAL NETWORK DIAGNOSTICS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM 

P. 233
Ertuganova E. A. 
RECOGNITION OF PRE-DEFORMED AND UNDEFORMED SAMPLES OF CARNALLITE IN THE PARAMETERS OF ACOUSTIC EMISSION DURING THEIR DISSOLUTION DEPOSITED MANUSCRIPTS 


P. 52
Shkundin S. Z., Kolistratov M. V. 
METHODS OF ESTIMATION OF THE MOMENT OF MELTING OF METAL SMELTING 

Our partners

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.