Mining informational and analytical bulletin. №2/2018

TITUL PAGES
INFORMATION
PUBLISHERS IMPRINT
СONTENT


Russian versionGEOTECHNOLOGY (UNDERGROUND, OPEN AND CONSTRUCTION)

P. 5-12
Lygach A. V., Ignatkina V. A., Lygach V. N. 

P. 13-19
Boltushkin A. N., Belyakov V. A. 

P. 20-26
Bui Trung Kien, Kubrin S. S., Kaung Pyae Aung 

P. 27-33
Kosolapov A. I., Kaderov M. Yu. 

P. 34-41
Petrochenkov D. A. 

P. 42-49
Stepanenko V. P. 

P. 50-56
Fedorin V. A., Shakhmatov V. Ya., Varfolomeev E. L., Mikhaylov A. Yu. 

P. 57-65
Filimonov V. V., Khristolyubov E. A., Eremenko A. A., etc. 

P. 66-72
Khramtsov B. A., Bakaras M. V., Kravchenko A. S., Korneychuk M. A. 

P. 73-80
Chmykhalova S. V. 


MINING INDUSTRIAL GEOLOGY

P. 81-88
Akinin N. I., Annikov V. E., Mikheev D. I., Trunin V. V. 


MINE AEROGASDYNAMICS

P. 89-102
Kiyanitsa L. A. 

P. 103-110
Lugin I. V., Krasyuk A. M., Kulikova O. A. 


GEOECOLOGY OF MINING INDUSTRY

P. 111-117
Khudyakova L. I., Voiloshnikov O. V. 


MINING GEOPHYSICS

P. 118-129
Anashkina N. E., Bunin I. Zh., Ryazantseva M. V. 

P. 130-139
Bryleva M. S., Barabasheva E. E. 

P. 140-147
Nazarov L. A., Nazarova L. A., Miroshnichenko N. A., etc. 

P. 148-155
Silyutin S. A. 


MINING MACHINERY AND EQUIPMENT

P. 156-167
Bevza V. F., Grusha V. P., Krasnyy V. A. 

P. 168-174
Brigadin I. V., Vozgrin R. A., Krasnov S. A., Toropov A. Yu. 

P. 175-184
Karamanits F. I., Gromadskiy A. S., Kuzmenko D. I. 

P. 185-193
Sergeev V. V., Versilov S. O., Efimov A. R. 

P. 194-200
Sklyarov V. N. 


ENRICHMENT OF MINERALS

P. 201-207
Kuporova A. V., Pukhova O. V. 

P. 208-214
Berdaliyev B. A. 

P. 215-221
Gorbatyuk S. M., Zarapin A. Yu., Chichenev N. A. 


INDUSTRIAL SAFETY AND LABOR PROTECTION IN MINING

P. 222-229
Shkundin S. Z., Khivrin M. V. 


SPECIAL EDITIONS GIAB

P. 12
Pshenin V. V., Gaysin M. T., Zakirov A. I. 
PROBLEMS OF ENERGY SAVING IN THE TRANSPORTATION OF OIL

P. 19
Le Thanh Binh, Bolobov V. I., Nguyen Khac Linh
INFLUENCE OF CRYOGENIC TREATMENT ON MECHANICAL PROPERTIES AND WEAR RESISTANCE OF MATERIALS OF HYDRAULIC BREAKERS CHISELS

P. 56
Kaung Pyae Aung, Kubrin S. S., Pevzner L. D. 
THE SYSTEM OF AUTOMATIC STABILIZATION OF TRACTION FACTOR OF THE BELT CONVEYOR UNDER CONDITIONS OF UNEVEN LOADING

P. 72
Team of authors. 
MINER’S WEEK–2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM PROCEEDINGS

P. 80
Valiev N. G., Vandyshev A. M., Potapov V. Ya., etc. 
GEOTECHNICAL CONSIDERATIONS IN MINING INDUSTRY

P. 117
Romanova V. S., Gabov V. V. 
RESEARCH OF THE PROCESS OF LAYER-BY-LAYER SELECTIVE DESTRUCTIONS OF MATERIALS IN CONE VIBRATION CRUSHER

P. 155
Kubrin S. S., Reshetnyak S. N., Degterev V. V., etc. 
MODERN PROBLEMS OF SAFETY AND EFFICIENCY OF HIGH-PERFORMANCE MINING SITES OF COAL MINES

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.