Mining informational and analytical bulletin. №7/2017

TITUL PAGES
INFORMATION
СONTENT


Russian version

TECHNICAL SCIENCE


P. 5-12
Drebenshtedt C., Agafonov Yu. G. 
 
P. 13-21
Abramov B. I., Datskovsky L. K., Kuzmin I. K., Shevyrev Y. V. 

P. 22-28
Bahvalov L. A., Barannikova I. V., Agabubayev A. T. 

P. 29-33
Bogdanov V. S., Dmitrienko V. G., Shemetov E. G. 

P. 34-44
Borisovich V. T., Nazarova Z. M., Kurbanov N. Kh., Madzhidov B. S. 

P. 45-50
Gryzunov V. V., Grishina A. M. 

P. 51-57
Ivanova P. V., Asonov S. A., Ivanov S. L., Kuvshinkin S. Yu. 

P. 58-63
Korostovenko V. V., Morozova N. V., Egorova E. L., Morozov V. N. 

P. 64-70
Lipina L. N., Aleksandrova T. N. 

P. 71-78
Ovchinnikov V. V. 

P. 79-87
Prilukov A. N. 

P. 88-92
Savenko I. P. 

P. 93-102
Sazambaeva B. T., Akhmetova Sh. D., Kuanyshev G. I., Samogin Yu. N. 

P. 103-110
Trifanov G. D., Zverev V. Yu., Vagin E. O., Arkhipov E. V.

P. 111-116
Shigdyaeva S. V., Barannikova I. V. 

P. 117-123
Ekvist B. V. EARTH SCIENCES


P. 124-130
Bashkov V. I., Melnichenko V. F., Eremenko A. A., Khristolyubov E. A. 

P. 131-136
Liskova M. Yu. 

P. 137-152
Lyashenko V. I., Golik V. I. 

P. 153-160
Konurin A. I., Eremenko A. A., Filippov V. N. 

P. 161-167
Nabatov V. V., Gaysin R. M., Nikolenko P. V. 

P. 168-173
Sabirov R. Sh., Leonenko N. A. 

P. 174-183
Sekisov G. V.

P. 184-194
Sidlyar A. V., Potapchuk M. I., Tereshkin A. A. 

P. 195-202
Fedorova L. L., Savvin D. V., Fedorov M. P. WORKS OF YOUNG SCIENTIST


P. 203-210
Artemiev A. V. 

P. 211-215
Gilyarova A. A. 

P. 216-221
Gromov E. V., Khomkin E. E., Nevedrov A. S. 

P. 222-227
Dmitriev S. V. 

P. 228-234
Kamyansky V. N. SPECIAL EDITIONS GIAB


P. 63
Timofeev A. S., Anan’ev P. P., Dvoichenkova G. P. 
MATHEMATICAL MODEL OF OXIDATION OF GRANULES OF FERROSILICIUM IN THE MINERALIZED WATERS

Our partners

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.