Mining informational and analytical bulletin. №2/2017

MINING WORLDTITUL PAGES
INFORMATION
СONTENT


Russian version

TECHNICAL SCIENCE 


P. 5-13
Antipenko L. A., Sarin N. G. 

P. 14-23
Busyginy A. M. 

P. 24-45
Voloshinovskiy K. I. 

P. 46-51
Gaysin R. M., Potapov P. V., Tsarikov A. Yu. 

P. 52-61
Ermolovich E. A., Ovchinnikov A. V. 

P. 62-74
Efimenko S. V., Tatarinov D. E., Klavdiev A. A., Trushnikov V. E. 

P. 75-82
Zhuravlev E. I., Fedotov G. S., Kubrin S. S. 

P. 83-92
Kostarev A.S.  

P. 93-101
Kuziev D. A., Klement’eva I. N., Gorbikova D. Yu. 

P. 102-108
Kuznetsov V. A., Korotkov R. L. 

P. 109-135
Lyashenko V. I. 

P. 136-143
Malashkina V. A. 

P. 144-148
Pikina E. V., Chibinev N. N., Chibinev K. N., Shmat’ko M. E., Shmat’ko A. E. 

P. 149-158
Pleshakov A. A., Kristal’ M. G. 

P. 159-168
Russkiy E. Yu.

P. 169-180
Sizova E. I., Ivanov G. N., Belyankina O. V. 

P. 181-194
Sinitsyn V. F., Kopenkina L. V.

P. 195-201
Stepanenko V. P. 

P. 202-208
Stepanenko V. P. 

P. 209-222
Tarasov A. A., Kostin V. N. 

P. 223-233
Tyul’nin V. A., Kotlyarova N. B. 

P. 234-240
Udalova N. P., Sibagatullina S. S. 

P. 241-252
Sheshko O. E. EARTH SCIENCES


P. 253-268
Aleksandrov V. I., Avksent’ev S. Yu., Makharatkin P. N. 

P. 269-275
Akhmedov Kh., Bekpulatov Zh. M. 

P. 276-283
Balovtsev O. V., Vorob’eva O. V. 

P. 284-295
Golynskaya F. A., Smirnova O. S., Nikonov R. A. 

P. 296-304
Kokosadze A. E. 

P. 305-314
Lugin I. V., Alferova E. L. 

P. 315-327
Papichev V. I., Proshlyakov A. N. 

P. 328-335
Podgaetskiy A. V. 

P. 336-343
Sabanova M. N., Orekhova N. N. 

P. 344-356
 Solov’ev V. A., Aptukov V. N., Vaulina I. B. 
 
P. 357-368
Fage A. N., Fadeev D. I., El’tsov I. N. 

P. 369-375
Shirman G. V., Matveev A. I. 
 
P. 376-383
Ekvist B. V. 

P. 384-391
Ertuganova E. A., Vinnikov V. A., Shibaev I. A., Pavlov I. A. 

P. 392-404
Yanchenko G. A. WORKS OF YOUNG SCIENTIST 


P. 405-414
Isinov D. N.

P. 415-424
Solovykh D. Ya. SPECIAL EDITIONS GIAB 

P. 108
Tamaskovics Nandor 
REMEDIATION APPROACHES FOR LIQUEFACTION SUSCEPTIBLE DUMPS OF FORMER OPENCAST LIGNITE MINES 

P. 180
Dyshin A. V., Tonkikh A. I., Andreev A. V. and other. 
THE DEVELOPMENT OF GEORESOURCES IN THE RUSSIAN FAR EAST AND THE ASIA-PACIFIC REGION. ISSUE 2 

P. 275
The team of authors 
KAMCHATKA-3

P. 404
Balovnev S. V., Vorob’eva O. V., Monastyrev N. N. and other. 
SAFETY AND RISK MANAGEMENT IN MINING

Our partners

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.